ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4438 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4868 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4908 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4664 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4919 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4942 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 198 عدد

۲,۹۷۸

تعداد کاربران

۱,۱۰۷,۶۷۵,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۷۱۷,۲۲۹,۰۱۷

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
km85۱۰۰,۰۰۰۰۵:۲۳۱۳۹۸/۵/۱
km85۱۰۰,۰۰۰۰۵:۲۱۱۳۹۸/۵/۱
km85۱۵,۰۰۰۰۵:۲۰۱۳۹۸/۵/۱
km85۱۵,۰۰۰۰۵:۱۹۱۳۹۸/۵/۱
km85۱۵,۰۰۰۰۵:۱۷۱۳۹۸/۵/۱
km85۱۵,۰۰۰۰۵:۱۷۱۳۹۸/۵/۱
km85۱۵,۰۰۰۰۵:۱۲۱۳۹۸/۵/۱
km85۱۵,۰۰۰۰۵:۱۰۱۳۹۸/۵/۱
sedsadeg57۱,۳۵۰,۰۰۰۲۳:۰۷۱۳۹۸/۴/۳۱
Orkideh۱,۳۵۰,۰۰۰۲۰:۰۷۱۳۹۸/۴/۳۱
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
atlasi2017۱,۰۵۰,۰۰۰۰۹:۲۱۱۳۹۸/۴/۳۱
sedsadeg57۱,۰۵۰,۰۰۰۰۸:۳۴۱۳۹۸/۴/۳۱
Amir1364۸۴۰,۰۰۰۰۲:۲۳۱۳۹۸/۴/۳۱
tarasystem۴۹۰,۰۰۰۰۱:۱۲۱۳۹۸/۴/۳۱
mrgho۲,۲۰۰,۰۰۰۰۱:۰۷۱۳۹۸/۴/۳۱
mmfardis@gmail.com ۴۲۰,۰۰۰۰۰:۵۳۱۳۹۸/۴/۳۱
smeharm@gmail.com۴۱۵,۸۰۰۰۰:۵۲۱۳۹۸/۴/۳۱
ark2008045@gmail.com۵۸۸,۰۰۰۰۰:۳۴۱۳۹۸/۴/۳۱
afpasha۹۱۰,۰۰۰۰۰:۲۸۱۳۹۸/۴/۳۱
ghasem1345۲,۶۰۴,۰۰۰۰۰:۱۳۱۳۹۸/۴/۳۱