ثبت نام

ابتدا از قسمت ثبت نام با وارد کردن مشخصات دقیق ثبت نام را کامل کنید تا حساب کاربری شما فعال شود

اجاره دستگاه

با اجاره کردن هر دستگاه به درآمد مطلوبی دست پیدا کنید و همچنین با دعوت دوستان این درآمد را بیشتر کنید

برداشت

با رسیدن موجودی به حداقل مقدار برداشت به دو روش پایا و کارت به کارت دریافت کنید

star-1

ماین ۱,۰۲۵ تومان در هر روز

star-2

ماین ۶,۹۳۳ تومان در هر روز

star-3

ماین ۳۵,۰۰۰ تومان در هر روز

score-1

دریافت ۱,۰۲۵ امتیاز در هر روز

score-2

دریافت ۶,۹۳۳ امتیاز در هر روز

score-3

دریافت ۳۵,۰۰۰ امتیاز در هر روز

دستگاه های قابل اجاره

دستگاه star-1 به تعداد 4680 عدد
دستگاه star-2 به تعداد 4958 عدد
دستگاه star-3 به تعداد 4976 عدد

دستگاه score-1 به تعداد 4851 عدد
دستگاه score-2 به تعداد 4973 عدد
دستگاه score-3 به تعداد 4990 عدد

دستگاه ویژه به تعداد 783 عدد

۱,۸۴۹

تعداد کاربران

۲۷۰,۸۶۰,۲۳۸

مجموع اجاره ها

۵۹,۳۳۱,۳۹۲

مجموع درآمد کاربران
«آخرین اجاره ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
mortaza۱۵,۰۰۰۱۲:۱۵۱۳۹۸/۲/۴
Arezou۱۰۰,۰۰۰۱۰:۴۷۱۳۹۸/۲/۴
Arezou۱۰۰,۰۰۰۱۰:۴۵۱۳۹۸/۲/۴
Arash2245۱۵,۰۰۰۰۸:۵۳۱۳۹۸/۲/۴
sadeghsrbz۱۵,۰۰۰۰۰:۴۱۱۳۹۸/۲/۴
mannrih۱۵,۰۰۰۰۰:۳۷۱۳۹۸/۲/۴
sadeghsrbz۱۵,۰۰۰۰۰:۳۶۱۳۹۸/۲/۴
mannrih۱۵,۰۰۰۰۰:۳۳۱۳۹۸/۲/۴
sedsadeg57۱,۲۰۰,۰۰۰۲۰:۳۹۱۳۹۸/۲/۳
fozifard۱,۲۰۰,۰۰۰۱۸:۲۳۱۳۹۸/۲/۳
«آخرین برداشت ها»
نام کاربری مبلغ ساعت تاریخ
mydiana۴۰,۰۰۰۰۱:۵۵۱۳۹۸/۲/۴
behzadnokiaB1۲۲,۰۰۰۰۱:۵۳۱۳۹۸/۲/۴
poulsazi۴۲۰,۰۰۰۰۱:۰۴۱۳۹۸/۲/۴
fozifard۱,۶۱۳,۰۰۰۰۰:۰۱۱۳۹۸/۲/۴
Saeedeh_cj۸,۳۰۰۲۳:۲۴۱۳۹۸/۲/۳
arzmin۱۱,۰۰۰۲۲:۳۷۱۳۹۸/۲/۳
arabel۱۲,۰۰۰۲۱:۵۴۱۳۹۸/۲/۳
zalatan00۸۲,۰۰۰۲۰:۲۴۱۳۹۸/۲/۳
Kami۵۸,۰۰۰۱۶:۵۴۱۳۹۸/۲/۳
workiran2020۴۲۰,۰۰۰۱۳:۱۱۱۳۹۸/۲/۳